PRAVIDLA

PRAVIDLA A PODMÍNKY MAKE UP ACADEMY

PŘIHLÁŠKA

Na všechny nabízené kurzy líčení je možné se přihlásit vyplněním elektronické přihlášky. Přijetím elektronické přihlášky Vám bude ve vybraném kurzu místo rezervováno. Potvrzení o přijetí přihlášky Vám zašleme na uvedený email okamžitě od zaslání přihlášky.

PLATBA KURZOVNÉHO

Společně s naším potvrzujícím e-mailem obdržíte veškeré informace ke kurzu a podklady k platbě včetně faktury. Splatnost faktury je 14 dní od zaslání přihlášky (v případě kurzů, kde je termín výuky dán domluvou, je splatnost faktury 14 dní ode dne domluvy). Po přijetí Vaší platby je rezervace Vašeho místa potvrzena a potvrdíme ji na Váš email. Neuhrazením zálohové faktury, do doby splatnosti, se rezervace kurzu ruší.

MOŽNOSTI ÚHRADY KURZŮ

Pro zaplacení kurzů můžete využít tyto možnosti:

•    Bankovním převodem na náš účet : 2501078526/2010, banka: Fio banka, variabilní symbol: uvedeno v emailu potvrzující rezervaci

•    Pro zahraniční platbu: IBAN: CZ8220100000002501078526 / BIC KOD: FIOBCZPPXXX / banka: Fio banka,
     payment purpose/účel platby: uvedeno v emailu potvrzující rezervaci

•    Úhradou v hotovosti na pobočce v MAKE-UP ACADEMY na adrese 28 října 860/264 Mariánské hory, Ostrava, 70900

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

CAREPRO studio s.r.o.
Adresa sídla firmy: Výstavní 1928/9, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00
IČO: 05455014
DIČ: CZ05455014
Číslo účtu: 2501078526/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ8220100000002501078526 / BIC KOD: FIOBCZPPXXX

ZMĚNY VE VÝUCE A STORNO PODMÍNKY

V případě neuspořádání kurzu ze strany Make-Up Academy Ostrava z důvodů nepředvídatelné události, nemoci lektora či zásahu vyšší moci, bude kurz uspořádán v náhradním termínu nebo bude vráceno kurzovné v plné výši. Pokud svoji účast na kurzu zrušíte nejméně 2 dny před zahájením kurzu, vrátíme Vám 85% z ceny uhrazené částky kurzovného. Záloha 15% je nevratná a slouží k pokrytí administrativních výdajů. Tuto zálohu je ale možné využít na některý z následujících termínů daného kurzu. Při zrušení účasti ve lhůtě kratší než 2 dny před konáním nebo po zahájení kurzu se již kurzovné nevrací a propadá bez náhrady.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CAREPRO studio s.r.o.
Adresa sídla firmy: Výstavní 1928/9, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00
IČO: 05455014
DIČ: CZ05455014
Pověřená osoba: Petra Kukuliačová
E-mail kontakt: studio@makeup-academy.cz

Bezpečnost, ochrana osobních údajů
Poskytovatel kurzu prohlašuje, že osobní údaje účastníka kurzu jakožto subjektu údajů jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy či smluvních ujednání mezi pořadatelem a účastníkem kurzu a dále pro účely plnění zákonných povinností. S udělením či neudělením souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka kurzu není podmíněno uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a účastníkem kurzu. Poskytovatel kurzu dále prohlašuje, že nakládá s osobními údaji a chrání osobní údaje účastníka kurzu před jejich zveřejněním a použitím třetími osobami, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o zpracování osobních údajů
Pro účely uzavření a splnění smlouvy a pro splnění své právní povinnosti získává od fyzické osoby, která je účastníkem této smlouvy, osobní údaje ke zpracování. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

My o vás zpracováváme osobní údaje, kterými jsou vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a volitelně webová stránka.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako správce vašich osobních údajů.

Nikdy neshromažďujeme ani nezpracováváme vaše citlivé údaje, jako jsou osobní údaje o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Při naší činnosti neposkytujeme vaše osobní údaje jiným osobám, s výjimkou osob, které pro nás tyto údaje na základě smlouvy a pro účely splnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro splnění naší zákonné povinnosti zpracovávají, jako jsou účetní, daňoví poradci, advokáti, osoby, které plní smlouvu nebo její část naším jménem, poskytovatelé serverové, webové nebo jiné informačně technologické služby. Vaše osobní údaje neposkytujeme osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v serverové databázi a jsou dále chráněny i prostřednictvím vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k splnění smlouvy a k uplatnění nároků z ní vyplývajících, nejdéle však po dobu 3 měsíců splnění smlouvy, pokud nám z právních předpisů nevyplývá povinnost vaše osobní údaje zpracovávat po dobu delší. Pokud nám ke zpracování vašich osobních údajů nebude již svědčit žádný zákonný důvod, vaše osobní údaje zlikvidujeme.

Máte právo přístupu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, zejména na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích vašich osobních údajů, právo od nás tyto údaje získat, právo na jejich přenositelnost, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, resp. doplnění a právo na jejich omezení nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování. Veškerá tato svá práva můžete u nás uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla nebo i elektronicky na e-mailovou adresu studio@makeup-academy.cz.

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez vašeho souhlasu. K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.